FANDOM


<img data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22double-brackets%22%2C%22lineStart%22%3A%22%22%2C%22title%22%3A%22Simbio%5Cn%22%2C%22placeholder%22%3A1%2C%22wikitext%22%3A%22%7B%7BSimbio%5Cn%7Cspill%20%3D%20The%20Sims%203%5Cn%7Ckj%5Cu00f8nn%20%3D%20Kvinne%5Cn%7Cbilde%20%3D%20%5B%5BFil%3AJamie_Jolina.png%5D%5D%5Cn%7Calder%20%3D%20Ung%20Voksen%5Cn%7Ch%5Cu00e5r%20%3D%20Blondt%5Cn%7C%5Cu00f8ye%20%3D%20M%5Cu00f8rkebl%5Cu00e5%5Cn%7Ckropp%20%3D%20Tynn%5Cn%7Cfamnavn%20%3D%20Jolina%5Cn%7Ctrekk1%20%3D%20Fl%5Cu00f8rtet%5Cn%7Ctrekk2%20%3D%20Virtuos%5Cn%7Ctrekk3%20%3D%20Partyl%5Cu00f8ve%5Cn%7Ctrekk4%20%3D%20Geni%5Cn%7Ctrekk5%20%3D%20Bokorm%5Cn%7Cmusikk%20%3D%20Klassisk%5Cn%7Cmat%20%3D%20P%5Cu00f8lser%5Cn%7Cfarge%20%3D%20Sjokkrosa%5Cn%7Cavspilling%20%3D%20Spillbar%5Cn%7Cnabo%20%3D%20Sunset%20Valley%7D%7D%22%7D" data-rte-instance="2367-16720193714e2ff6d9ef0d4" class="placeholder placeholder-double-brackets" src="blank.gif" type="double-brackets" /><img data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22double-brackets%22%2C%22lineStart%22%3A%22%22%2C%22title%22%3A%22Simbio-slutt%5Cn%22%2C%22placeholder%22%3A1%2C%22wikitext%22%3A%22%7B%7BSimbio-slutt%5Cn%7CSorter%20under%20%3D%20Jolina%2C%20Jamie%7D%7D%22%7D" data-rte-instance="2367-16720193714e2ff6d9ef0d4" class="placeholder placeholder-double-brackets" src="blank.gif" type="double-brackets" />Jamie Jolina er en sim i <a data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22internal%22%2C%22text%22%3A%22Sunset%20Valley%22%2C%22link%22%3A%22Sunset%20Valley%22%2C%22wasblank%22%3Atrue%2C%22noforce%22%3Atrue%2C%22wikitext%22%3A%22%5B%5BSunset%20Valley%5D%5D%22%7D" data-rte-instance="2367-16720193714e2ff6d9ef0d4" href="/wiki/Sunset_Valley" title="Sunset Valley">Sunset Valley</a>. Hun opptrer kun i <a data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22internal%22%2C%22text%22%3A%22The%20Sims%203%22%2C%22link%22%3A%22The%20Sims%203%22%2C%22wasblank%22%3Atrue%2C%22noforce%22%3Atrue%2C%22wikitext%22%3A%22%5B%5BThe%20Sims%203%5D%5D%22%7D" data-rte-instance="2367-16720193714e2ff6d9ef0d4" href="/wiki/The_Sims_3" title="The Sims 3">The Sims 3</a> og bor alene og har ingen kjent familie eller partner.

Galleri

<img data-rte-meta="%7B%22externalImages%22%3A%5B%5D%2C%22feedTitle%22%3A%22%22%2C%22hash%22%3A%2274ba910828eaf336e74e6320f9387fdb%22%2C%22id%22%3A1%2C%22images%22%3A%5B%7B%22name%22%3A%22185px-Jamie_Jolina.jpg%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22link%22%3A%22%22%2C%22linktext%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Jamie_Jolina.jpg%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22link%22%3A%22%22%2C%22linktext%22%3A%22%22%7D%5D%2C%22imagesShown%22%3A%5B%7B%22name%22%3A%22185px-Jamie_Jolina.jpg%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22link%22%3A%22%22%2C%22linktext%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Jamie_Jolina.jpg%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22link%22%3A%22%22%2C%22linktext%22%3A%22%22%7D%5D%2C%22params%22%3A%7B%22captionalign%22%3A%22left%22%7D%2C%22type%22%3A1%2C%22wikitext%22%3A%22%3Cgallery%20captionalign%3D%5C%22left%5C%22%3E%5Cn185px-Jamie_Jolina.jpg%5CnJamie_Jolina.jpg%5Cn%3C%5C%2Fgallery%3E%22%7D" data-rte-instance="2367-16720193714e2ff6d9ef0d4" src="blank.gif" class="media-placeholder image-gallery" type="image-gallery" height="185" width="185" />

<a data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22internal%22%2C%22text%22%3A%22en%3AJamie%20Jolina%22%2C%22link%22%3A%22en%3AJamie%20Jolina%22%2C%22wasblank%22%3Atrue%2C%22noforce%22%3Atrue%2C%22wikitext%22%3A%22%5B%5Ben%3AJamie%20Jolina%5D%5D%22%7D" data-rte-instance="2367-16720193714e2ff6d9ef0d4" href="http://sims.wikia.com/wiki/Jamie_Jolina" class="extiw" title="en:Jamie Jolina">en:Jamie Jolina</a>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.